Algemene Voorwaarden Cabrioservice Memelink

Artikel 1: Toepasselijkheid

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door Cabrioservice Memelink worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en

Cabrioservice Memelink tot stand komen.

• Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Cabrioservice Memelink de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

• Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien door Cabrioservice Memelink voor het werk een derde of tussenpersoon wordt ingeschakeld.

 

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten

• Een overeenkomst tot het uitvoeren van het werk tussen Cabrioservice Memelink en opdrachtgever komt tot stand nadat Cabrioservice Memelink de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

• Cabrioservice Memelink accepteert geen opdrachten voor het verrichten van montage-, demontage, herstel/reparatie wanneer deze niet nauwkeurig zijn gespecificeerd. Voor zover er onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de gegeven opdracht, zullen de door Cabrioservice Memelink verrichte werkzaamheden geacht worden te geschieden overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

• Cabrioservice Memelink is niet gehouden binnen een bepaalde termijn op een aanvraag te reageren en is gerechtigd zonder nadere motivering opdrachten van opdrachtgever te weigeren. Cabrioservice Memelink zal opdrachtgever hiervan uiterlijk 10 dagen na het verstekken van de opdracht hierover informeren.

• Cabrioservice Memelink is gerechtigd voorafgaand aan de bevestiging van de opdracht nadere voorwaarden te stellen.

 

Artikel 3: Prijzen

• De door Cabrioservice Memelink gehanteerde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

• De door Cabrioservice Memelink gehanteerde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

• Betaling van service van Cabrioservice Memelink kan alleen vooraf of bij levering ter plaatse voldaan worden. Betaling kan geschieden a contant/pin bij levering, vooruitbetaling per bank. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Cabrioservice Memelink.

• Indien opdrachtgever niet voldoet aan hetgeen gesteld in lid 2 van dit artikel, zal Cabrioservice Memelink niet overgaan tot levering van zijn werk en aldus een beroep doen op zijn retentierecht.

• Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Cabrioservice Memelink is vereist.

• Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Cabrioservice Memelink is opdrachtgever een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Cabrioservice Memelink haar vordering ter incasso uitbesteedt, is opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Cabrioservice Memelink om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

• Indien opdrachtgever in verzuim is, is Cabrioservice Memelink gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

• Cabrioservice Memelink is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien de kosten die voor uitvoering van de opdracht nodig zijn stijgen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld door Cabrioservice Memelink.

• Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cabrioservice Memelink.

 

Artikel 4: Meer- en minderwerk

• Iedere vermeerdering van de overeengekomen diensten of werkzaamheden, zowel mondeling als ook schriftelijk tussen Cabrioservice Memelink en opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht.

• Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van onvoorziene kostenverhogingen in verband met onvoorziene of vooraf niet door opdrachtgever gemelde werkomstandigheden, waardoor het werk in redelijkheid niet voor de overeengekomen prijs kan worden uitgevoerd.

• Het meerwerk zal worden verrekend op de eindfactuur.

• Indien gedurende de werkzaamheden door Cabrioservice Memelink materiaalschade ontdekt wordt, welke niet veroorzaakt zijn door Cabrioservice Memelink, dan behoudt Cabrioservice Memelink zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor de herstelwerkzaamheden en/of de extra uren die gewerkt dienen te worden. Tevens behoudt Cabrioservice Memelink zich het recht voor de gemaakte afspraak over het tijdstip van aflevering als gevolg hiervan te verschuiven.

• Opdrachtgever heeft geen recht op korting, prijsverlaging en/of compensatie in geval van minderwerk.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

• Cabrioservice Memelink zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

• Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cabrioservice Memelink het recht bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

• Cabrioservice Memelink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat Cabrioservice Memelink is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

• Indien opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, wijzigingen in de uitvoering van de opdracht verlangt, zal hij deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Cabrioservice Memelink ter kennis brengen. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. De wijzingen kunnen de overeengekomen levertijd veranderen.

• Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cabrioservice Memelink ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cabrioservice Memelink gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 6: Levering, gebreken en klachttermijn

• De door Cabrioservice Memelink opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

• Cabrioservice Memelink behoudt zich het recht voor de datum van levering te verplaatsen indien er sprake is van meerwerk.

• Indien de opdrachtgever binnen drie (3) werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, behoudt Cabrioservice Memelink zich het recht voor een aanvullende redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening te brengen.

• Opdrachtgever heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient opdrachtgever Cabrioservice Memelink daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

• Cabrioservice Memelink behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.

• Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering zijn niet ontvankelijk, indien opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend: ruiten die kapot springen door te vroeg openen van de kap en PVC-ruiten die schade oplopen bij opening onder 13 graden celcius).

• Indien Cabrioservice Memelink een klacht gegrond acht, houdt Cabrioservice Memelink zich het recht voor zelf zorg te dragen voor herstel van de gebreken.

• Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal Cabrioservice Memelink slechts aansprakelijk kunnen zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.

• De verplichting tot betaling door opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

 

Artikel 7: Garanties

• Op de in het kader van het overeengekomen werk door Cabrioservice Memelink geleverde of gebruikte materialen of onderdelen wordt een garantie gegeven, die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan Cabrioservice Memelink verleent, tenzij in de overeenkomst zelf een langere of kortere garantietermijn is overeengekomen. Garantietermijnen van de betreffende leverancier worden op de factuur van Cabrioservice Memelink vermeldt.

• De rubberen afdichting van de auto is uitgesloten van garantie.

• De pvc-achterruit is uitgesloten van garantie.

 

Artikel 8: Annulering

• Indien opdrachtgever de opdracht aan Cabrioservice Memelink annuleert, zal Cabrioservice Memelink, ongeacht het moment van annuleren, 30% van de overeengekomen prijs in rekening brengen, als een redelijke vergoeding voor de door Cabrioservice Memelink geleden verlies of gederfde winst.

• Indien annulering voor het begin van de uitvoering van de opdracht plaatsvindt, zullen (naast de redelijke vergoeding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel) de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten alsmede de reeds aangeschafte en /of (op)geleverde materialen en grondstoffen, in rekening worden gebracht, ongeacht de termijn waarbinnen de opdrachtgever annuleert.

• Indien annulering na aanvang van de werkzaamheden plaatsvindt, zullen (naast de redelijke vergoeding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel) de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht worden.

 

Artikel 9: Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid

• Cabrioservice Memelink is in geen geval aansprakelijk voor direct noch indirecte schade welke opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst zal lijden in de uitvoering van Cabrioservice Memelink gesloten overeenkomst.

• Voor schade die een direct gevolg is van een aan Cabrioservice Memelink toe te rekenen tekortkoming, is Cabrioservice Memelink slechts jegens opdrachtgever uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken, materieel en materiaal, alsmede aan het werk en /of de eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan door opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Cabrioservice Memelink.

• Cabrioservice Memelink is slechts aansprakelijk voor schade zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, tot maximaal de factuurwaarde.

• Indien de aansprakelijkheid van Cabrioservice Memelink door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het door de verzekeraar van Cabrioservice Memelink ter zake onder die verzekering uit te keren bedrag.

• Opdrachtgever vrijwaart Cabrioservice Memelink te allen tijde jegens eventuele aanspraken van derden wegens of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tussen Cabrioservice Memelink en opdrachtgever bestaande of bestaan hebbende overeenkomst.

• Tekortkomingen van Cabrioservice Memelink in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend bedrijfsstoornis, bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan), ziekte of overlijden en stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan Cabrioservice Memelink toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 10: Ontbinding

• Cabrioservice Memelink kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding, door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien:

• a. Er sprake is van een wezenlijk tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt;

• b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surse ance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht;

• c. in geval van beslag op en/of executie van (een deel van) het vermogen van de opdrachtgever;

• d. indien aan Cabrioservice Memelink omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, staat het Cabrioservice Memelink vrij om geen gebruik te maken van het recht tot ontbinding, maar kan Cabrioservice Memelink de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten tot opdrachtgever zekerheid heeft gesteld voor nakoming van zijn verplichtingen.

• In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel zal al hetgeen Cabrioservice Memelink, uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar zijn.

• Het recht op ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van Cabrioservice Memelink om in dat geval aanvullende en/of vervangende schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 11: Leenauto of Leenfiets

• Cabrioservice Memelink biedt klanten kosteloos de mogelijkheid gebruik te maken van een leenauto of leenfiets. Cabrioservice Memelink biedt echter geen garantie dat deze auto/fiets beschikbaar is.

• Eventuele verkeersboetes, schades aan anderen of aan de leenauto of leenfiets zelf, zijn voor opdrachtgever die de leenauto of leenfiets in gebruik heeft genomen.

• Cabrioservice Memelink stelt de leenauto of leenfiets enkel beschikbaar aan opdrachtgever bij afgifte (kopie) rijbewijs en adresgegevens van opdrachtgever.

 

Artikel 12: Terrein Cabrioservice Memelink

• Het betreden van de werkplaats van Cabrioservice Memelink is volledig op eigen risico en niet zonder gevaren. Cabrioservice Memelink is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel noch voor schade of vermissing van goederen/eigendommen.

• Betreding van het woonhuis aangrenzend aan de werkplaats van Cabrioservice Memelink, is voor opdrachtgever niet toegestaan.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

• Op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door Cabrioservice Memelink worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en Cabrioservice Memelink tot stand komen is Nederlands recht van toepassing.

• Alle geschillen tussen Cabrioservice Memelink en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

• Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen in de overeenkomst of bij nadere overeenkomst bepalen hun geschil te doen beslechten door middel van mediation, arbitrage of bindend advies.